man and 2 women
10

years

Van ervaring in personeelsdiensten

Doe mee

Bouw je droomteam van technisch talent op afstand

Ontketen het potentieel van je bedrijf met het juiste talent. Wij helpen je de ontwikkelaarste vinden die dit mogelijk maken!

icon company

Voor bedrijven

Wil je je bedrijf naar een hoger niveau tillen en ben je klaar voor de volgende stap? Ontgrendel nieuwe kansen met deskundige ontwikkelaars die klaar staan om je  helpen successen te behalen.

Arrow slide

Vind talent

arrow right
arrow rightArrow slide
icon developer

Voor ontwikkelaars

Sluit je aan bij Teamcubate en open de deur naar ongelooflijke carrièremogelijkheden! Laat ons je helpen een baan voor de lange termijn te vinden bij enkele van 's werelds meest inspirerende en uitdagende bedrijven. Maak je klaar voor je droomcarrière – het begint allemaal hier!

Arrow slide

Solliciteer als ontwikkelaar

arrow right
arrow rightArrow slide

Vertrouwd door enkele van de meest inspirerende bedrijven van dit moment

logo company introduslogo company goLogo comapny soundbokslogo company wine familylogo company tellapelogo company the good karma

Success stories

arrow leftArrow slide
arrow left

Software engineering

Unlock the Essential Salesforce Developer Skill Sets You Need - Teamcubate

Get the definitive guide to the essential skill sets that every Salesforce developer must have. Discover why hiring through Teamcubate offers you the best talent.

22.9.23.

8 minutes

Software engineering

Unveiling the Salesforce Developer Career Path: A Guide to Climbing the Ladder

Looking to build a rewarding career in Salesforce development? Discover the steps, roles, and opportunities in the Salesforce Developer Career Path. Get ahead with Teamcubate's recruitment services.

22.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Understanding the Roles and Responsibilities of a Salesforce Developer - Teamcubate's Guide

Curious about what a Salesforce Developer does? Discover the intricacies of their roles and responsibilities in our comprehensive guide. Learn how to hire the best with Teamcubate!

22.9.23.

5 minutes

Hiring & Retention

How to Become a Salesforce Developer: A Comprehensive Guide to Kickstart Your Career

Interested in a career as a Salesforce developer? Learn everything you need to know to become a Salesforce developer and land your dream job.

22.9.23.

7 minutes

Software engineering

What Does a Salesforce Developer Do? Your In-Depth Guide to Salesforce Development Roles | Teamcubate

Want to understand the nitty-gritty of Salesforce development? Discover what a Salesforce Developer actually does to make your CRM system a success. Dive into our in-depth guide and make informed decisions for your next hire.

22.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Unlock the Full Potential of Your Business: Hire a Salesforce Developer with Teamcubate

Discover why hiring a Salesforce Developer is a game-changer for your business. Learn the essentials from cost to skills, and how Teamcubate makes the process seamless and budget-friendly. Click to know more!

21.9.23.

6 minutes

Software engineering

What is a Salesforce Developer? The Definitive Guide for Companies Seeking Exceptional Talent

Get the insider scoop on what a Salesforce Developer is, what they do, and why they're invaluable for your business. Make an informed decision to hire the best Salesforce Developer today.

21.9.23.

7 minutes

Hiring & Retention

Why Your Business Needs an AI Developer: Unlock the Future of Innovation with Teamcubate

Uncover why having an AI developer on your team is no longer optional but a necessity. Learn how Teamcubate makes hiring a qualified AI developer easy, cost-effective, and business-friendly.

20.9.23.

Hiring & Retention

Maximize Success with the Ultimate Onboarding Checklist for Hiring Developers

Ensure a smooth transition for your newly hired developers. Learn about our definitive onboarding checklist that guarantees effective integration into your projects.

19.9.23.

7 minutes

Hiring & Retention

Kickstart Your Project: The Ultimate Guide to Rapidly Launch Your Software Development with Teamcubate

Ready to kickstart your software development project? Discover how Teamcubate helps you hire developers and launch projects efficiently, saving you time and money.

19.9.23.

6 minutes

Stay Ahead in the Tech Race with Teamcubate: Your Ultimate Hiring Solution

Discover how Teamcubate empowers your business to stay ahead in the competitive tech landscape. Make smarter hiring decisions with Teamcubate today.

19.9.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlocking Business Growth: Achieve Seamless Scalability with Teamcubate

Looking to scale your software development team? Discover how Teamcubate offers the perfect solution for a seamless and efficient scaling process.

19.9.23.

12 minutes

Hiring & Retention

Unlock Business Success with Ongoing Support for Your Developers - Teamcubate

Discover how Teamcubate's unparalleled ongoing support can transform your tech journey. Drive innovation and ROI through consistent, high-quality talent management.

18.9.23.

5 minutes

Software engineering

Unlocking the Secrets of a Seamless Development Process with Teamcubate | Hire a Developer Now!

Is your development process hurting your business? Discover how a seamless development process with Teamcubate can elevate your software projects and give you a competitive edge.

18.9.23.

10 minutes

Hiring & Retention

Master Effective Interview Techniques to Hire Exceptional Developers

Learn the best effective interview techniques to ensure you’re making the right hiring decisions. Make the hiring process a breeze with Teamcubate.

18.9.23.

8 minutes

Hiring & Retention

Unlock the Future of Recruitment with AI Matching Talent - Teamcubate

Discover how AI matching talent revolutionizes the recruitment industry. Make the smart choice to streamline your hiring with Teamcubate. Click to read more!

18.9.23.

8 minutes

Hiring & Retention

Unlock Time-Efficient Hiring with Teamcubate: The Ultimate Guide for Software Development Companies

Struggling with slow hiring cycles? Discover the power of time-efficient hiring with Teamcubate. Don't let talent slip away. Learn the strategies to expedite your recruitment process.

18.9.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Discover Flexible Talent Solutions with Teamcubate: The Future of Tech Hiring

Explore how Teamcubate's flexible talent solutions empower your business to adapt, scale, and succeed in the ever-evolving tech landscape.

18.9.23.

13 minutes

Hiring & Retention

Creating a Successful AI Strategy: Your Blueprint for Business Growth | Teamcubate

Wondering how to leverage AI for your software business? Learn the essential components of a successful AI strategy and discover how to hire the right talent to make it happen.

15.9.23.

6 minutes

Software engineering

Unlock the Potential of Your Business with Industry Applications for AI - Why Hiring a Developer Through Teamcubate Is a Game-Changer

Discover the groundbreaking ways AI is transforming industries. Learn why hiring an AI developer through Teamcubate is the smartest business move you can make. Click to explore now!

15.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

How We Vet Developers: Ensuring Quality Talent for Your Business

Unlock the secrets to our rigorous vetting process. Learn why Teamcubate is your best choice for hiring top-tier developers without breaking the bank. Click to discover more!

15.9.23.

6 minutes

Software engineering

AI Careers: Unlocking the Future of Technology with the Right Talent

Discover the ever-growing landscape of AI Careers. Learn why the right talent is critical for success and how Teamcubate helps you find the perfect match

15.9.23

11 minutes

Hiring & Retention

Navigating AI Ethics and Regulations: Why Teamcubate Is Your Trusted Guide in Hiring Ethical AI Talent

Discover the intricate landscape of AI Ethics and Regulations and learn why partnering with Teamcubate ensures you hire developers committed to ethical AI practices. Don't gamble on talent; go with the experts.

15.9.23.

7 minutes

Software engineering

Understanding Artificial Intelligence: The Definitive Guide for Businesses Seeking Talent

Discover what Artificial Intelligence really is, why you need AI talent for your business, and how to make the smart choice with Teamcubate. Tap into the future, today!

15.9.23.

12 minutes

Software engineering

What is a Machine Learning Engineer and Why Your Company Needs One

Dive into the world of Machine Learning Engineers. Learn what they do, how they drive business innovation, and why hiring the right one can make all the difference for your company.

15.9.23.

6 minutes

Debunking Common Myths About Hiring AI Developers - Teamcubate's Ultimate Guide

Think AI developers are too expensive or hard to manage? We’re busting those myths and more. Learn why hiring an AI developer through Teamcubate is your best bet.

14.9.23

8 minutes

Hiring & Retention

Unlock the True Potential of Your Business with The Power of Outsourcing in Tech

Discover why outsourcing in tech is your secret weapon for business success. Learn how to find the best talent, save money, and scale seamlessly with Teamcubate.

14.9.23.

6 minutes

Software engineering

5 Traits of a Stellar AI Developer: The Qualities That Set Them Apart | Teamcubate

Looking for a top-notch AI Developer? Learn about the 5 must-have traits that distinguish the best in the field. Discover how to find them with Teamcubate.

14.9.23.

5 minutes

Software engineering

The Steep Cost of Ignoring Digital Transformation in 2023: Don't Fall Behind!

Digital Transformation isn't optional; it's a necessity. Learn about the risks and costs of ignoring this crucial business aspect, and why hiring the right talent through Teamcubate can make all the difference.

14.9.23

7 minutes

Hiring & Retention

How to Hire the Best AI Developers | Teamcubate's Expert Guide

Struggling to find top-tier AI talent? Dive into Teamcubate's definitive guide on how to hire the best AI developers and revolutionize your tech team today!

14.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Unlocking the Business Value of Artificial Intelligence: Your Competitive Advantage Awaits

Discover why artificial intelligence is no longer optional for your business. Unveil the untapped business value and how Teamcubate can help you harness the full power of AI.

14.9.23.

7 minutes

Software engineering

Unlock Your Potential: How to Become an AI Engineer with Teamcubate

Dreaming of a career in AI? Learn how to become an AI Engineer. Get insights on education, skills, and more. Choose Teamcubate for a seamless hiring experience.

14.9.23.

5 minutes

Unpacking the AI Engineer Job Description: What You Must Know Before You Hire - Teamcubate

Navigating the world of tech hiring? Don't miss our in-depth guide to AI Engineer job descriptions. Understand roles, responsibilities, and skills to hire the best talent with Teamcubate!

13.9.23.

5 minutes

Hiring & Retention

The Unseen Risks of NOT Hiring an AI Developer - Why Your Business Can't Afford to Wait

Think AI developers are a luxury? Think again. Learn about the substantial risks your company faces when you ignore the need for AI talent. Click to understand why hiring an AI developer is not just an option but a necessity.

13.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Unlock the Secrets to Hiring the Right AI Developer - Teamcubate Guides You Through

Discover how to hire the perfect AI Developer for your project. Dive into this comprehensive guide to learn how Teamcubate can simplify your search.

13.9.23.

5 minutes

Software engineering

Skills Required for AI Development: A Comprehensive Guide for Companies Looking to Hire Developer Talent"

"Navigating the complex world of AI development? Discover the must-have skills to look for when hiring an AI developer. Find the right talent today!"

13.9.23.

6 minutes

Software engineering

Understanding the Roles and Responsibilities of an AI Developer - The Ultimate Guide to Hiring the Right Talent

Get an in-depth look at the roles and responsibilities of an AI Developer. Learn why it's crucial to hire the right talent, and how Teamcubate can help you achieve that.

13.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

The Ultimate Guide to AI Engineer Degrees: Why It Matters When You Hire a Developer

Unlock the secrets behind AI Engineer degrees. Discover why this qualification is a game-changer when you’re looking to hire exceptional AI talent for your software development projects.

12.9.23.

6 minutes

Software engineering

Unlocking the Essential Skillsets of an AI Developer: Your Ultimate Guide to Making the Right Hire

Curious about what makes an AI developer indispensable? We break down the essential skillsets of an AI developer. Master your next hire with Teamcubate!

12.9.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlocking the Future: What AI Can Do and Why Your Business Needs It

Ever wondered what AI can truly achieve? Discover the limitless possibilities and understand why your business absolutely needs AI. Don’t miss out on the future. Click to read more!

12.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Understanding the Difference Between AI and Machine Learning - Why It Matters for Your Business

Confused between AI and Machine Learning? Teamcubate breaks down the critical differences and why they matter when you're looking to hire the right developer.

12.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Why Teamcubate is Your Best Option for Hiring Exceptional Developers at Business-Friendly Rates

Wondering how to find top-tier developers for your software company? Learn why Teamcubate is your best choice for locating exceptional tech talent without breaking the bank.

12.9.23

5 minutes

Hiring & Retention

How Much Does It Cost to Hire an AI Developer?

Looking to hire an AI developer but not sure about the cost? Teamcubate breaks down every aspect of the cost involved in hiring AI experts. Get the best talent without breaking the bank.

11.9.23

5 minutes

Hiring & Retention

Mastering Interview Questions and Assessment for AI Developers - Why Teamcubate is Your Best Option

Crack the code to hiring the best AI developers! Dive into an in-depth guide on interview questions and assessments specifically tailored for AI talent. Learn how Teamcubate makes it easy.

11.9.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Discover Where to Find an AI Developer: The Ultimate Guide to Talent Recruitment

Navigating the talent market for AI developers? Unlock secrets to sourcing top-notch AI developers that can transform your business. Get started now!

11.09.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Skills to Look for When Hiring an AI Developer & Why Teamcubate is Your Best Bet for Hiring AI Talent

Are you looking to hire an AI developer? Discover the critical skills every AI developer should possess to ensure your project's success. Get expert hiring guidance at Teamcubate.

08.09.23

5 minutes

Hiring & Retention

What is an AI developer? A Comprehensive Guide to AI Development Roles

Discover what an AI developer is, what they do, and why they are indispensable in today's tech-driven world. Find out how Teamcubate can help you hire the best AI developers.

08.09.23

7 minutes

Hiring & Retention

How to Hire an AI Developer: Unveiling the Path to Exceptional Talent

"Looking to hire an AI developer? Uncover the best strategies, tips, and pitfalls to avoid with our in-depth guide. Make your next tech hire a breeze with Teamcubate!"

07.09.23

7 min

Hiring & Retention

Difference Between AI and Machine Learning: A Guide for Decision-Makers in Software Development

Dive into the nuances between AI and Machine Learning to make informed decisions for your software development projects. Discover why hiring the right talent matters.

5 minutes

The Definitive Guide to Hiring a Machine Learning Engineer in 2023

Looking to hire a machine learning engineer? This ultimate guide covers everything from skill set to salary expectations. Make an informed decision with Teamcubate.

(Slike) Assembling a High-performing JavaScript Development Team: A Comprehensive Guide

Hiring & Retention

Best Practices for Recruiting Top-notch JavaScript Developers

Discover how to recruit top JavaScript developers effectively. This guide covers recruitment strategies, costs, job descriptions, interviews, and more. Ideal for HR and business leaders.

August 30, 2023

7 minutes

Hiring & Retention

Navigating the Hiring Process: How to Spot the Right JavaScript Developer

7 minutes

Hiring & Retention

How to Find the Right JavaScript Developer

Navigate the process of finding skilled JavaScript developers in 2023. Understand their roles, where to find them, and the trends shaping their industry

August 22, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

How Big Companies are Betting on JavaScript Developers?

Discover how major brands are harnessing the power of JavaScript developers to create dynamic and interactive online experiences. Read more here!

August 16, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

Becoming a JavaScript Developer: What's the Learning Curve Like?

Explore the journey of becoming a JavaScript developer! Discover the learning path and challenges. Uncover the truth about the learning curve in this guide.

August 16, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

JavaScript in 2023: A Skill Still Worth Investing In?

Is JavaScript still a valuable skill to invest in for 2023? Discover why JavaScript developers are still in high demand, earning good salaries in the ever-evolving tech landscape. Learn more!

August 16, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Trends Shaping the Future of JavaScript Development in 2023

Discover the trends shaping the future of JavaScript development in 2023. Stay ahead with the latest advancements and innovations in JavaScript programming.

August 16, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

The Future of JavaScript Development: Evolving Trends

Discover the future of JavaScript development as it continues to evolve web development. Explore its versatility and growing community support.

August 16, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Is a career in Ruby on Rails development still in high demand?

Many people are still wondering if a career in Ruby on Rails development is still in high demand. The short answer is yes, but its popularity has fallen.

August 11, 2023

5 minutes

Software engineering

Exploring the career path of a Ruby on Rails developer

If you decided to be a RoR engineer, then let's start exploring the career path of a Ruby on Rails developer. We provided additional tips with practical examples.

August 11, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Preparing for a Ruby on Rails developer interview: Questions to expect

Are you preparing yourself for a Ruby on Rails developer interview? Here are 60 questions you can expect tailored to your experience level with additional tips.

August 11, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

Breaking down the daily role of a Ruby on Rails developer

Wondering what one day in a RoR developer's life looks like? We will break down the daily role of Ruby on Rails developers and learn how their workday goes by.

August 11, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

How to become a Ruby On Rails developer

Five easiest ways how to become a Ruby on Rails developer. We provided you with examples for your flawless learning, including courses, podcasts, and more.

August 11, 2023

8 minutes

Hiring & Retention

Managing remote Ruby on Rails developers: Effective tips for success

Check out these 7 useful tips about managing remote Ruby on Rails developers. Follow the guide and you will have a flawless team at the palm of your hands.

August 3, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Assembling a high-performing Ruby on Rails development team: A comprehensive guide

Do you want to hire Ruby on Rails developers? If the answer is yes, follow our practical tips on assembling a high-performing Ruby on Rails development team.

August 3, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

The best practices for recruiting top-notch Ruby on Rails developers

Here are the best practices for recruiting top-notch Ruby on Rails developers. Make your hiring much easier with our practical tips and tricks.

August 3, 2023

10 minutes

Hiring & Retention

Navigating the hiring process: How to spot the right Ruby On Rails developer

Navigating the hiring process is never an easy job. You need to know where to look, what to write, and how to spot the right Ruby On Rails developer. We are here to help.

August 3, 2023

8 minutes

Hiring & Retention

How to find the right Ruby On Rails Developer

If you want to find the right Ruby On Rails developer follow the given tips we provided in this blog. We will help you to find your perfect RoR employee.

August 3, 2023

10 minutes

Hiring & Retention

Hiring an In-house JavaScript Developer Vs. Outsourcing

Discover the pros and cons of hiring an in-house JavaScript developer vs. outsourcing. Make an informed decision for your business's development needs.

July 31, 2023

7 minutes

Hiring & Retention

How Much Does it Cost to Hire JavaScript Developer?

Learn how much it costs to hire a JavaScript developer. Understand the various factors influencing the pricing. Explore the budget considerations and pricing models.

July 31, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Contract Negotiation with JavaScript Developers

Learn the essential considerations for contract negotiation with JavaScript developers. Gain insights into pricing structures and establish fair compensation.

July 27, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Your Budget Plan for JavaScript Developer

Looking to hire a JavaScript developer? Learn how to plan your budget effectively with our guide on budgeting for JavaScript developers.

July 27, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Becoming a Ruby On Rails developer: what's the learning curve like?

Becoming a Ruby on Rail developer requires time, devotion, and certain capabilities. If you have experience, you can learn it in 4 months; if not, it can take you a year.

July 24, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

Ruby On Rails in 2023: A skill still worth investing in?

There are many debates about Ruby on Rails in 2023. Is that a skill still worth investing in? RoR is 4th most paying tech in 2023. Does that sound like a bad investment?

July 24, 2023

7 minutes

Hiring & Retention

Trends shaping the future of Ruby on Rails development in 2023

Is there a future for RoR? Let's check what are the trends that are shaping the future of Ruby on Rails development in 2023 and whether is it worth learning it.

July 24, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

The future of Ruby On Rails development

The future of Ruby On Rails development looks good. This is all thanks to its great compatibility with web apps, great community, and a few other things.

July 24, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Hiring an In-house Ruby On Rails Developer Vs. Outsourcing

Understand the difference between hiring an in-house Ruby On Rails developer Vs. outsourcing. Learn its advantages and disadvantages and choose the best option.

July 19, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

Contract negotiation with Ruby On Rails developers

Learn how to do contract negotiation with Ruby On Rails developers with our easy recruiting guide. Use practical advice to find your perfect match.

July 19, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Your budget plan for Ruby On Rails developer

Your budget plan for Ruby On Rails developer will not depend only on your financial stability but on many other factors discussed in today's blog.

July 18, 2023

4 minutes

Hiring & Retention

How much does it cost to hire Ruby On Rails Developer

How much does it cost to hire a Ruby On Rails Developer? It can vary from $1,2 to $60 per hour. The answer depends on experience, location, and engagement model

July 18, 2023

5 minutes

Hiring & Retention

Tips for Managing Remote Flutter Developers

Maximize productivity and create a thriving remote Flutter team. Get tips on management, hiring, communication, trust-building, and collaboration. Empower your team for success!

July 17, 2023

7 minutes

Software engineering

How long does it take to learn Python

You are probably wondering how long does it take to learn Python? The answer can be anywhere from 2 to 6 months. The exact time depends on a couple of factors.

July 4, 2023

9 minutes

Is Python in high demand?

Is Python in high demand? What is the future of Python? Find out the power of this programming language and the path of its lucrative career.

June 26, 2023

4 minutes

The Python developer career

Find out why the Python developer career is so lucrative. We discussed the possibilities for the future, their salaries, and their disadvantages as well.

June 26, 2023

10 minutes

The future of Python

The future of Python programming language lies in its advantages. This includes AI and ML, among many other features.

June 26, 2023

6 minutes

Python developer interview questions

Prepare yourself to get that dream job with these Python developer interview questions.

June 26, 2023

5 minutes

What does a Python developer do?

Interested in what does a Python developer do? Our insightful blog explores their roles, the versatility of Python, and the steps to becoming a developer. Click to learn more!

June 26, 2023

6 minutes

Hiring & Retention

Freelancing as a Python developer

Start freelancing as a Python developer with our practical guide.

June 23, 2023

8 minutes

Hiring & Retention

Remote job as a Python developer

How to find the best remote job as a Python developer. Find out now.

June 23, 2023

6 minutes

How to become a Python developer

Learn how to become a Python developer with these 8 practical tips.

June 23, 2023

9 minutes

Hiring & Retention

The cost of hiring a Python developer

The cost of hiring a Python developer can range from €40 to €85 per hour. The price will depend on certain factors discussed in this article.

June 23, 2023

8 minutes

Hiring & Retention

Python developer salary

The average annual Python developer salary is €136,528. But the salary will depend on many factors discussed in this article.

June 23, 2023

10 minutes

Hiring & Retention

How to hire a Python developer

There are three different ways how to hire a Python developer. Hire a freelancer, in-house hiring, and outsourcing. We discussed each one of them.

June 23,2023

5 minutes

Hiring & Retention

Best Practice for Hiring a Flutter Developer

Navigate the Flutter developer hiring process with our comprehensive guide. Discover the best practices, understand the market trends, and learn where to find skilled developers. Get started today to optimize your project success.

June 7,2023

5 minutes

Hiring & Retention

How Do I Find a Good Flutter Developer

Find the best Flutter developer for your project with our comprehensive guide. Learn what skills to look for, how to write an effective job description, interview tips, and different hiring models to meet your app development needs

June 7,2023

4 minutes

Software engineering

How Long Does it Take to Learn Flutter

Discover how long it takes to learn Flutter, its rising significance in 2023, and why it's your ideal choice for app development. From beginners to pros, our guide covers all you need to kickstart your Flutter journey.

June 6, 2023

5 minutes

Software engineering

Are Flutter Developers in Demand

Explore the rising demand for Flutter developers and understand why they're valuable for cross-platform mobile app development. Get insights into Flutter's advantages, learning curve, and comparison with React Native. Discover why you should consider hiring a Flutter developer.

03 june, 2023

3 minutes

Hiring & Retention

Future of Flutter Development

Uncover the potential of Flutter development. Learn why it's the future of cross-platform applications, how it simplifies development with a single codebase, and why companies worldwide prefer it. Understand why Flutter developers are high in demand.

June 4,2023

4 minutes

Hiring & Retention

Hourly Rates Vs. Fixed Pricing for Hiring Flutter Developers

Deciding between fixed pricing and hourly rates when hiring Flutter developers? Understand the costs, benefits, and factors influencing developer rates in various regions. Find out which model suits your business the best, enhancing cost-efficiency and productivity.

June 5, 2023

4 minutes

photo man
photo manphoto man

Ons verhaal

Toen Niels Thimmer en Marc Lucas worstelden met het opschalen van hun bedrijven met het juiste technische talent, namen zijn het heft in eigen handen en richtten Teamcubate op. Gewapend met een dosis ondernemerservaring en opgedane kennis helpen ze nu op gepassioneerde wijze andere scale-ups met het overwinnen van soortgelijke uitdagingen!
photo man

Cijfers waar we trots op zijn

100+

Gescreende ontwikkelaars

19

Landen actief geweest

2

Gemiddelde looptijd

Maak kennis met ons getalenteerde team

Wij zijn gedreven ondernemers, slimme wervingsexperts en een nuchter team van geweldige mensen!

Hr-team

Maja Pavlović

Hiring Manager

Icon in
Hr-team

Marc Lucas

Co-Founder

Icon in
Hr-team

Bojana Gala Abreu

COO

Icon in
Hr-team

Ilijana Aćimović

Hiring Manager

Icon in
Hr-team

Kosta Kovačević

Hiring Manager

Icon in
Hr-team

Luka Putnik

Talent Expert

Icon in

Vertrouwd door enkele van de meest inspirerende bedrijven van dit moment

We zijn ontzettend blij met zowel de voortgang als het resultaat van het werken met Teamcubate. Binnen enkele weken hadden we een zeer getalenteerde kandidate aangenomen, die een geweldige aanvulling op het team is.

COGO

Door te werken met Teamcubate werd de administratieve rompslomp onmiddellijk weggenomen. Bovendien zorgden ze voor een testperiode voor het valideren van de vaardigheden van de kandidaten voordat ze werden aangenomen.

TELLAPE

Teamcubate is super nuttig voor kleine organisaties zoals de onze, door tools te bieden zoals testplatforms en HR-ondersteuning. Ze nemen regelmatig contact met ons op en bieden ondersteuning.

Teamcubate hielp ons bij het vinden van bekwame Magento-ontwikkelaars in Servië ter versterking van ons kernteam, zowel vaste werknemers als freelancers. We waarderen hun stiptheid, flexibiliteit en goede communicatie.

THE GOOD KARMA

Teamcubate is geweldig om mee samen te werken en heeft een zeer efficiënt wervingsproces. Kandidaten worden vooraf geselecteerd en geïnterviewd, waardoor alleen kandidaten werden voorgesteld die echt een goede match waren!

INTRODUS

Na slechts één aanwerving wisten we dat Teamcubate de juiste samenwerkingspartner voor de lange termijn voor ons was. Ze leverden ons een ervaren front-end ontwikkelaar die niet alleen onze codebase verbeterde, maar ook een bijdrage leverde aan de teamcultuur en -geest.