man and 2 women
10

years

Van ervaring in personeelsdiensten

Doe mee

Bouw je droomteam van technisch talent op afstand

Ontketen het potentieel van je bedrijf met het juiste talent. Wij helpen je de ontwikkelaarste vinden die dit mogelijk maken!

icon company

Voor bedrijven

Wil je je bedrijf naar een hoger niveau tillen en ben je klaar voor de volgende stap? Ontgrendel nieuwe kansen met deskundige ontwikkelaars die klaar staan om je  helpen successen te behalen.

Arrow slide

Vind talent

arrow right
arrow rightArrow slide
icon developer

Voor ontwikkelaars

Sluit je aan bij Teamcubate en open de deur naar ongelooflijke carrièremogelijkheden! Laat ons je helpen een baan voor de lange termijn te vinden bij enkele van 's werelds meest inspirerende en uitdagende bedrijven. Maak je klaar voor je droomcarrière – het begint allemaal hier!

Arrow slide

Solliciteer als ontwikkelaar

arrow right
arrow rightArrow slide

Vertrouwd door enkele van de meest inspirerende bedrijven van dit moment

logo company introduslogo company goLogo comapny soundbokslogo company wine familylogo company tellapelogo company the good karma

Success stories

arrow leftArrow slide
arrow left

Software engineering

How React Powers Success Across Various Industries

Explore the pivotal role of React in transforming businesses across industries. Understand its benefits for enhancing operational efficiency and user engagement.

15.04.24.

6 minutes

Software engineering

Under the Hood: Leveraging React for Automotive Industry Software Solutions

Explore how React technology drives efficiency in automotive industry software. Learn how it benefits your business with simple, scalable, and fast solutions.

15.04.24.

5 minutes

Software engineering

Harness the Power of React Technology in Real Estate

Discover how React, a dynamic web technology, can revolutionize your real estate business. Learn the basics, benefits, and real-world applications in our comprehensive guide.

12.04.24.

5 minutes

Software engineering

React in Finance and Banking: Boost Your Business with Cutting-Edge Tech

Discover how React technology transforms the finance and banking sector. Learn why it's the smart choice for your business's digital needs.

12.04.24.

6 minutes

Revolutionize Your Travel and Hospitality Business with React Technology

Discover how React, a cutting-edge technology, can transform the travel and hospitality industry. Learn from Teamcubate how this innovative tool can enhance your business operations and user experience.

12.04.24.

5 minutes

Software engineering

Shopping Reimagined: Enhancing E-commerce Experiences with React

Discover how using React for your e-commerce website can streamline your business operations, enhance customer experience, and drive success. Simple, effective solutions for every business.

12.04.24.

5 minutes

Software engineering

How to Develop a Website Using React: A Simple Guide

Step into the world of web development with ease! Learn how to build a dynamic, responsive business website using React, even if you're new to coding. Follow our straightforward guide to kickstart your online presence.

10.04.24.

7 minutes

Building a React Development Company: Key Strategies for Success

Discover how React development can transform your business. Learn the essentials of building a React development company and harness the power of top-notch tech solutions with Teamcubate.

10.04.24.

5 minutes

Software engineering

Becoming a React Developer: What's the Learning Curve Like?

Dive into the journey of becoming a React developer. Learn about the time commitment, learning curve, and potential career paths in this essential guide for aspiring tech professionals.

10.04.24.

6 minutes

Software engineering

Is React Worth Learning in 2024? - Essential Insights for Business Success

Discover why React is a vital skill for businesses in 2024. Understand its impact on your business and how Teamcubate finds the best React talent for you.

10.04.24.

6 minutes

Software engineering

How Long Does It Take to Learn React? - An Essential Guide for Businesses

Explore the journey of learning React, a popular programming language, and how it impacts your business. Understand the time and resources needed for your team to become proficient.

05.04.24.

5 minutes

React in 2024: A Skill Worth Investing In

Uncover the power of React in 2024 and its impact on business success. Learn why investing in React skills is crucial for your company's growth in this expert guide from Teamcubate.

05.04.23.

6 minutes

Software engineering

React App Development: The Key to Modern, User-Friendly Applications

Unlock the potential of React for your business. Learn why React is essential for app development and how it benefits your company.

05.04.23.

6 minutes

Software engineering

React Web Development: A Guide to Effective Strategies

Unlock the potential of React Web Development with essential insights and best practices. Perfect for businesses aiming to streamline their web presence.

05.04.23.

5 minutes

Software engineering

React Development Services: Enhancing Your Business in the Digital World

Explore React Development Services: Your pathway to innovative, efficient web and app solutions that drive business growth. Experience the benefits of advanced technology tailored to your needs.

03.04.24.

6 minutes

Software engineering

The Future of React Development: Key Trends and Business Insights

Dive into the evolving world of React development. Understand its business impact and why it's essential for your company's success. Learn how Teamcubate's expertise can guide you in leveraging this technology.

03.04.24.

6 minutes

Hiring & Retention

Hire an Offshore React Developer: A Guide for Businesses

Explore the benefits and strategies of hiring offshore React developers for your business. Boost efficiency, access global talent, and achieve cost-effective growth.

03.04.24.

5 minutes

React Developer Career Path: A Business Perspective

Discover how the career growth of a React Developer can boost your business. Learn about the stages of their career path and the impact on your company’s digital success.

03.04.24.

6 minutes

Hiring & Retention

How to Build a Remote React Developer Team - A Simple Guide

Discover how Teamcubate can help you create an efficient, skilled remote React developer team. Fast hiring, zero risk, continuous support.

29.03.24.

6 minutes

Hiring & Retention

Remote React Developer: A Game-Changer for Your Business

Unlock the benefits of hiring remote React developers for your business. Learn about the advantages and best practices in this essential guide.

29.03.24.

6 minutes

Hiring & Retention

Hourly Rates vs Fixed Pricing - The Smart Choice for Hiring React Developers

Discover the pros and cons of hourly rates and fixed pricing when hiring React developers. Make an informed decision for your business's tech needs.

29.03.24

6 minutes

React Developer Salary: A Key to Business Growth

Unlock the secrets of React developer salaries. Discover how hiring these experts can drive your business success in today's tech-driven world.

29.03.24

5 minutes

Hiring & Retention

How to Hire a React Developer: A Guide for Businesses

Unlock the secrets to effortlessly hiring skilled React developers. Learn from Teamcubate's expert insights and build your dream team today!

27.03.24.

6 minutes

The Cost of Hiring a React Developer - Simplified Insights for Businesses

Unlock the key factors influencing the cost of hiring a React developer. This easy-to-understand guide helps business leaders make informed decisions in tech recruitment.

27.03.24.

6 minutes

Hiring & Retention

How Do I Find a Good React Developer? - A Simple Guide for Businesses

Discover how to find skilled React developers easily. Teamcubate's guide helps businesses like yours to connect with top tech talent, streamlining your recruitment process.

27.03.24.

5 minutes

Hiring & Retention

The Best Practices for Hiring a React Developer - Simplify Your Hiring Process

Discover the most effective ways to hire a React Developer. Teamcubate shares key insights and practical advice for businesses looking to build strong IT teams. Find your ideal candidate now.

27.03.24.

7 minutes

Hiring & Retention

Are React Developers in Demand? Essential Insights for Businesses

Discover why React developers are crucial for business success. Learn about the demand, benefits, and how Teamcubate can connect you with top talent. Maximize your business potential today.

27.03.24.

6 minutes

Hiring & Retention

What Does a React Developer Do? - Uncover the Role of a React Developer

Dive into the world of React Developers! Learn what they do and how they can revolutionize your business. Ideal for non-tech savvy business owners looking to understand and leverage this key role.

27.03.24.

6 minutes

Unlocking Project Success: A Beginner's Guide to Project Risk Management

Discover the fundamentals of Project Risk Management. Learn how it's essential for steering your projects towards success. A must-read for every business leader.

21.03.24.

6 minutes

Exploring Diverse Risk Management Services for Your Business Success

Gain insights into the various risk management services available to businesses. Understand how each service can safeguard your company's future.

20.03.24.

6 minutes

Risk Management Process - Simplified Approach for Your Business Success

Discover the essentials of risk management in a straightforward, easy-to-understand guide. Perfect for business owners seeking practical strategies for minimizing risks and maximizing success.

20.03.24.

6 minutes

Creating an Effective Enterprise Risk Management Strategy

Gain essential insights into creating and implementing an effective Enterprise Risk Management strategy with Teamcubate. Overcome challenges and steer your business towards success and stability.

19.03.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Find Your Ideal Risk Manager: A Simple Guide to Crafting the Perfect Job Description

Discover key insights and practical tips for writing an effective risk manager job description. Learn how to attract top talent for your business's financial security with Teamcubate.

19.03.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Risk Manager Salary: A Comprehensive Guide for Businesses

Discover what risk managers earn and why they're crucial for your business. Get insights from Teamcubate, your partner in recruiting top finance talent.

19.03.24.

5 minutes

Optimize Your Business with Risk Manager Software - The Key to Security and Efficiency

Discover how Risk Manager Software can revolutionize your business operations, ensuring security and enhancing efficiency. Learn the key benefits and why it's essential for modern businesses.

19.03.24.

5 minutes

Enterprise Risk Management - A Guide for Business Leaders

Dive into the world of Enterprise Risk Management (ERM) with this easy-to-understand guide. Learn how ERM can safeguard your business and drive success.

18.03.24.

5 minutes

Navigate Compliance and Risk Management Effectively in Business

Discover the key to mastering compliance and risk management in business. Learn how Teamcubate's expertise can streamline these critical aspects for your company.

18.03.24.

5 minutes

Easy Planning and Risk Management: Simplify Your Business Growth

Master simple and effective business planning and risk management with Teamcubate. Boost your business success easily and professionally.

18.03.24.

5 minutes

Essential Guide to Cybersecurity Risk Management for Businesses

Discover how Teamcubate’s expertise in cybersecurity risk management can safeguard your business. Protect your digital assets with our comprehensive, easy-to-understand strategies.

14.03.24.

7 minutes

Risk Management Tools: Secure Your Business Growth

Discover how risk management tools can safeguard your business's future. Learn practical tips for choosing the right tools to manage risks effectively and ensure business growth.

14.03.24.

6 minutes

Understanding Financial Risk Management: A Simplified Guide for Businesses

Dive into the essentials of financial risk management. Learn how it can safeguard your business's finances and enhance growth. Ideal for non-tech business leaders seeking clear, straightforward insights.

13.03.24.

5 minutes

What Does a Risk Manager Do? - Ensuring Business Safety and Success

Dive into the vital role of a Risk Manager in today's business landscape. Discover how they safeguard your business from potential risks and contribute to its growth and stability.

12.03.24.

6 minutes

Understanding Business Risk Management: Key Strategies for Success

Dive into the essentials of Business Risk Management. Learn how it differs from general Risk Management and discover strategies to safeguard your business's future.

12.03.24.

5 minutes

Why is Risk Management Important? - Keeping Your Business Safe

Discover the basics of risk management in a straightforward way. Learn how it can protect your business and lead to success.

11.03.24.

5 minutes

What is Risk Management? - Essential Insights for Every Entrepreneur

Explore the fundamentals of risk management in a clear, easy-to-understand guide. Learn how this critical process can safeguard your business and drive success.

11.03.24.

7 minutes

Transform Your Business with Effective Business Intelligence Services

Explore how Business Intelligence Services can empower your business with informed decision-making, efficient operations, and competitive advantages. Dive into our comprehensive guide.

05.03.24.

6 minutes

Business Intelligence vs Data Analytics: Simplified Guide for Better Business Decisions

Discover how Business Intelligence and Data Analytics transform decision-making and efficiency in businesses. Learn the key differences and how they can benefit your company.

05.03.24.

6 minutes

Business Intelligence Developer Salary: A Vital Investment for Your Company's Future

Explore the salary ranges of Business Intelligence Developers globally. Learn how investing in these experts can boost your business's growth and efficiency.

04.03.24.

5 minutes

Business Intelligence Analyst Salary: Key to Smart Business Decisions

Uncover key insights on Business Intelligence Analyst salaries. Learn how competitive compensation attracts top talent and drives business success.

01.03.24.

5 minutes

Enterprise Business Intelligence: Easy Steps to Smart Business Decisions

Find out how Enterprise Business Intelligence can guide you to smarter, faster business decisions. Teamcubate makes it simple and effective.

29.02.24.

7 minutes

Hiring & Retention

Key Questions for Business Intelligence Engineer Interviews – Simple Guide

Discover key questions and insights to prepare for a Business Intelligence Engineer interview. Essential reading for hiring managers and candidates alike to ensure successful recruitment and career advancement.

28.02.24.

6 minutes

Hiring & Retention

The Ideal Business Intelligence Analyst Resume: A Teamcubate Guide

Uncover the secrets to identifying and hiring the best Business Intelligence Analyst for your company. Learn what to look for in resumes and interviews with Teamcubate's comprehensive guide.

26.02.24.

5 minutes

Business Intelligence Platforms Explained

Discover how Business Intelligence Platforms transform data into insights for smarter business decisions. A straightforward guide for non-tech business leaders.

23.02.24.

9 minutes

Business Intelligence Tools: A Key to Smarter Business Decisions

Dive into the world of Business Intelligence Tools with Teamcubate's expert guide. Learn how these tools can transform your business decision-making and drive success.

22.02.24.

7 minutes

Hiring & Retention

The Roles and Responsibilities of a Business Intelligence Engineer

Discover the key roles and responsibilities of a Business Intelligence Engineer and how they can drive your business forward. Learn with Teamcubate, your expert in talent recruitment.

20.02.24.

7 minutes

Uncover Business Growth: What a Business Intelligence Consultant Does

Discover how a Business Intelligence Consultant can transform your business. Learn their role, impact, and why Teamcubate is your ideal partner in finding top BI talent.

19.02.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Business Intelligence Developer: Your Business Data Expert

Discover how hiring a Business Intelligence Developer through Teamcubate can transform your business. We provide expert developers to enhance your data-driven decision-making.

14.02.24.

5 minutes

Business Intelligence vs Business Analytics: Key Tools for Business Success

Explore the essential differences between Business Intelligence and Business Analytics. Discover how they can drive your business's growth, decision-making, and competitive edge in our easy-to-understand guide.

14.02.24.

5 minutes

Unlock Business Growth with Effective Business Intelligence Solutions

Discover how Business Intelligence solutions from Teamcubate can transform your business operations, driving efficiency and growth. Read to learn more!

13.02.24.

5 minutes

Making Business Smarter: Easy Steps with Business Intelligence and Analytics

Discover how Business Intelligence and Analytics can transform your business. Learn the key benefits and how Teamcubate’s expertise can guide you to success.

13.02.24.

5 minutes

Explore Business Intelligence Trends: A Key Guide for Modern Businesses

Dive into the latest Business Intelligence trends shaping the business world. Understand how BI can transform your company's decision-making and competitive edge in a simple, clear guide.

12.09.24.

5 minutes

Hiring & Retention

What Do Business Intelligence Analysts Do? - The Key Players in Business Growth

Discover how Business Intelligence Analysts can transform your business decision-making. Learn their key roles and impact in our easy-to-understand guide.

12.02.24.

5 minutes

The Benefits of Business Intelligence - A Simple Guide

Discover the key benefits of Business Intelligence for your company. Learn how it drives growth, enhances decision-making, and boosts efficiency with Teamcubate's expert insights.

09.02.24.

5 minutes

Unlock the Power of Data: Understanding the Importance of Business Intelligence

Explore how Business Intelligence is a game-changer for businesses, enhancing decision-making, efficiency, and competitive edge. Learn why it's indispensable in today's market.

09.02.24.

5 minutes

Understanding Business Intelligence: A Key to Business Success

Dive into the world of Business Intelligence with our easy-to-understand guide. Discover how it can transform your business decisions and drive success.

08.02.24.

7 minutes

Hiring & Retention

Golang Developer Resume - Essential Insights for Businesses

Discover key insights into a Golang developer's resume to ensure you hire the best talent for your business needs. Expert tips from Teamcubate for effective recruitment.

01.02.24.

5 minutes

Software engineering

Golang API Development: Making Your Business Run Smoother and Faster

Discover how Golang API Development can revolutionize your business. Teamcubate's easy-to-understand guide explains the benefits and process, making tech decisions simple for business owners.

01.02.24.

5 minutes

Software engineering

Business Growth with Golang Backend Development

Dive into the world of backend development with Golang. Learn how it can simplify processes and accelerate growth for your business, explained in simple terms.

01.02.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Golang Development Services: Boost Your Business with Expertise and Efficiency

Discover how Teamcubate's expert Golang developers can transform your business. Get flexible, top-quality development services tailored to your goals.

31.01.24.

5 minutes

Software engineering

Golang Android Development: Empowering Your Business with Cutting-Edge Technology

Explore the advantages of Golang in Android app development. Understand how this language can streamline your business's app development process and drive success.

31.01.24.

5 minutes

Software engineering

Golang Game Development: A Key to Efficient and Cost-Effective Game Projects

Dive into the world of Golang Game Development. Discover how this powerful language can streamline your game projects, offering efficiency and cost-effectiveness for your business.

31.01.24.

5 minutes

Software engineering

Golang Web Development: Transforming the Digital Landscape

Discover how Golang, a simple and fast programming language, can improve your business's website and app development.

31.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hiring Golang Developers: Choosing Between Hourly Rates or Fixed Pricing

Discover the benefits and considerations of hourly rates versus fixed pricing when hiring Golang developers. Make informed decisions for your business with our expert insights.

31.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Outsource Golang Development: A Key Strategy for Business Growth

Explore how outsourcing Golang development with Teamcubate can drive your business forward. Discover expert, flexible, and cost-effective solutions tailored for your company's growth.

30.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire Expert Offshore Golang Developers Easily

Discover how Teamcubate makes hiring offshore Golang developers simple and efficient for your business. Get top talent fast and risk-free!

30.01.24

5 minutes

Software engineering

Mastering Golang: Quick Guide to Becoming a Golang Developer

Discover the journey to becoming a Golang developer. Learn about the time, skills, and steps needed to master Golang in our easy-to-understand guide.

30.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

The Cost of Hiring a Golang Developer - A Simple Guide by Teamcubate

Discover the true cost of hiring a Golang developer. Teamcubate breaks down expenses and offers cost-effective solutions for your business. Hire smart, save more.

29.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlock Your Potential: Become a Golang Developer with Expert Guidance

Explore the essential steps to become a Golang Developer. Get insights on training, skills, and how Teamcubate connects you with top-notch opportunities in the tech industry.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

An Easy Guide to Hiring Expert Golang Developers

Step into the world of hassle-free Golang developer hiring with Teamcubate. Find the perfect match for your business needs quickly and efficiently.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Golang Developer Salary Guide: Essential for Business Hiring

Discover key insights into Golang developer salaries. Learn how this knowledge can help in making smart hiring choices for your business's tech needs.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlock Your Potential: The Golang Developer Career Path Explained

Explore the exciting journey of a Golang developer. Understand key skills, growth opportunities, and the crucial role they play in modern business. Ideal for businesses seeking to understand the impact of hiring Golang talent.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Essential Golang Developer Skills for Business Success

Discover the key skills that make Golang developers crucial for your business. Learn how Teamcubate can connect you with top talent to drive your project forward.

25.01.24.

5 minutes

Software engineering

Is Golang Worth Learning in 2024? A Simple Guide for Business Growth

Explore the benefits of Golang in 2024 in plain language. Understand how this programming language can streamline your business and enhance growth, with no tech jargon.

25.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlock Success with a Remote Golang Team: Expert Tips and Strategies

Discover the key to building a strong remote Golang team. Learn how our expert insights can help your business thrive with top-notch developers.

25.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

What is a Remote Golang Developer and Why Your Business Needs One

Discover how hiring remote Golang developers through Teamcubate can transform your business. Experience quick, flexible, and skilled talent sourcing at unbeatable rates.

25.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlock the Potential of Golang Developers: Key Roles and Responsibilities

Explore the vital roles and responsibilities of a Golang developer. Understand how they can revolutionize your business with their unique skills in simple, clear terms.

24.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Discover Key Interview Questions for Golang Developers – A Simple Guide

Dive into the essential Golang developer interview questions with Teamcubate's expert guide. Find the perfect fit for your IT team with our proven strategies.

24.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Find a Good Golang Developer with Ease – Teamcubate’s Expert Guide

Discover the simple way to find talented Golang developers for your business with Teamcubate. Boost your IT and finance projects with the right expertise.

24.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

The Best Practices for Hiring a Golang Developer: Essential Tips for Businesses

Discover best practices for hiring skilled Golang developers. This guide offers valuable tips to help businesses secure top programming talent effectively and efficiently.

23.01.24.

5 minutes

Software engineering

The Future of Golang Development: Making Tech Easy for Your Business

Dive into the world of Golang development and learn how Teamcubate's expertise can drive your business forward. Embrace simplicity and power in technology.

23.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlock Business Growth with Golang – Invest in Top Tech Talent

Discover how Golang can transform your business. Explore the benefits of investing in Golang developers with Teamcubate, your partner in building a successful, tech-forward team.

23.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire a Golang Developer Easily with Teamcubate - Your Key to Tech Success

Step into the world of easy tech hiring with Teamcubate. Find out how hiring a Golang developer can transform your business today.

22.01.24.

5 minutes

Find the Right Golang Developer for Your Business Needs

Discover essential tips on how to find the right Golang developer. Learn about the skills, costs, and strategies for hiring the best talent for your business needs.

16.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Are Golang Developers in Demand? Understanding the Growing Need for Golang Expertise

Explore the rising demand for Golang developers and how they can revolutionize your business technology. Learn why Golang expertise is a game-changer in the tech world.

16.01.24.

5 minutes

Software engineering

What Does a Golang Developer Do? - Teamcubate Insights

Dive into the world of Golang development. Learn what a Golang developer does, the skills they need, and how they can impact your business. Discover the world of Golang with Teamcubate.

15.01.24.

5 minutes

Software engineering

Easy Guide to Digital Transformation in Marketing for Your Business

Discover how to boost your business with digital marketing. Teamcubate's guide makes it simple and effective to switch to digital and see your business grow.

12.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation Assessment - Key to Modern Business Success

Discover how a Digital Transformation Assessment can revolutionize your business. Learn the essentials with Teamcubate and lead your company into the future.

11.01.24.

5 minutes

Software engineering

Boost Your Sales with Digital Tech - A Simple Guide

Ready to change your sales game? Learn how digital tech can make a big difference in your sales. Get simple, smart ideas to grow your business with Teamcubate's guide.

11.01.24.

5 minutes

Software engineering

Find the Best Digital Transformation Manager - Boost Your Business Now

Explore how hiring a Digital Transformation Manager can transform your business. Learn about their role, skills, and how Teamcubate connects you with the right talent.

11.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation and Innovation: Simplifying Business Success

Dive into the world of Digital Transformation and Innovation. Understand how it simplifies business processes, drives growth, and fuels innovation, tailored for the non-tech savvy business leader.

10.01.24.

5 minutes

photo man
photo manphoto man

Ons verhaal

Toen Niels Thimmer en Marc Lucas worstelden met het opschalen van hun bedrijven met het juiste technische talent, namen zijn het heft in eigen handen en richtten Teamcubate op. Gewapend met een dosis ondernemerservaring en opgedane kennis helpen ze nu op gepassioneerde wijze andere scale-ups met het overwinnen van soortgelijke uitdagingen!
photo man

Cijfers waar we trots op zijn

100+

Gescreende ontwikkelaars

19

Landen actief geweest

2

Gemiddelde looptijd

Maak kennis met ons getalenteerde team

Wij zijn gedreven ondernemers, slimme wervingsexperts en een nuchter team van geweldige mensen!

Hr-team

Marc Lucas

Co-Founder

Icon in
Hr-team

Marija Peric

Managing Director

Icon in
Hr-team

Ilijana Aćimović

Head of Hiring

Icon in
Hr-team

Kosta Kovačević

Hiring Manager

Icon in
Hr-team

Branislava Škrbina

Marketing Manager

Icon in
Hr-team

Luka Putnik

Hiring Manager

Icon in

Vertrouwd door enkele van de meest inspirerende bedrijven van dit moment

We zijn ontzettend blij met zowel de voortgang als het resultaat van het werken met Teamcubate. Binnen enkele weken hadden we een zeer getalenteerde kandidate aangenomen, die een geweldige aanvulling op het team is.

COGO

Door te werken met Teamcubate werd de administratieve rompslomp onmiddellijk weggenomen. Bovendien zorgden ze voor een testperiode voor het valideren van de vaardigheden van de kandidaten voordat ze werden aangenomen.

TELLAPE

Teamcubate is super nuttig voor kleine organisaties zoals de onze, door tools te bieden zoals testplatforms en HR-ondersteuning. Ze nemen regelmatig contact met ons op en bieden ondersteuning.

Teamcubate hielp ons bij het vinden van bekwame Magento-ontwikkelaars in Servië ter versterking van ons kernteam, zowel vaste werknemers als freelancers. We waarderen hun stiptheid, flexibiliteit en goede communicatie.

THE GOOD KARMA

Teamcubate is geweldig om mee samen te werken en heeft een zeer efficiënt wervingsproces. Kandidaten worden vooraf geselecteerd en geïnterviewd, waardoor alleen kandidaten werden voorgesteld die echt een goede match waren!

INTRODUS

Na slechts één aanwerving wisten we dat Teamcubate de juiste samenwerkingspartner voor de lange termijn voor ons was. Ze leverden ons een ervaren front-end ontwikkelaar die niet alleen onze codebase verbeterde, maar ook een bijdrage leverde aan de teamcultuur en -geest.