man and 2 women
10

år

Erfaring inden for personaleadmini
stration

Bliv en del af os

Vi sammensætter dit hold af kvalitetsstemplede udviklere

Få det rigtige talent til din virksomhed. Vi hjælper dig med at finde de udviklere, som har kompetencerne til at realisere dine projekter.

icon company

For virksomheder

Er du klar til at tage din virksomhed til nye højder? Få ekspert udviklere ombord, som kan hjælpe dig med at opnå succes.

Arrow slide

Se profiler

arrow right
arrow rightArrow slide
icon developer

For udviklere

Bliv en del af Teamcubate og tag din karriere til nye højder. Vi hjælper dig med at få fuldtids projekter hos spændende innovative virksomheder. Er du klar til din drømmekarriere? Den starter lige her.

Arrow slide

Ansøg her

arrow right
arrow rightArrow slide

Vores udviklere har leveret løsninger til 40+ innovative virksomheder

logo company introduslogo company goLogo comapny soundbokslogo company wine familylogo company tellapelogo company the good karma

Success stories

arrow leftArrow slide
arrow left

Hiring & Retention

The Ideal Business Intelligence Analyst Resume: A Teamcubate Guide

Uncover the secrets to identifying and hiring the best Business Intelligence Analyst for your company. Learn what to look for in resumes and interviews with Teamcubate's comprehensive guide.

26.02.24.

5 minutes

Business Intelligence Platforms Explained

Discover how Business Intelligence Platforms transform data into insights for smarter business decisions. A straightforward guide for non-tech business leaders.

23.02.24.

9 minutes

Business Intelligence Tools: A Key to Smarter Business Decisions

Dive into the world of Business Intelligence Tools with Teamcubate's expert guide. Learn how these tools can transform your business decision-making and drive success.

22.02.24.

7 minutes

Hiring & Retention

The Roles and Responsibilities of a Business Intelligence Engineer

Discover the key roles and responsibilities of a Business Intelligence Engineer and how they can drive your business forward. Learn with Teamcubate, your expert in talent recruitment.

20.02.24.

7 minutes

Uncover Business Growth: What a Business Intelligence Consultant Does

Discover how a Business Intelligence Consultant can transform your business. Learn their role, impact, and why Teamcubate is your ideal partner in finding top BI talent.

19.02.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Business Intelligence Developer: Your Business Data Expert

Discover how hiring a Business Intelligence Developer through Teamcubate can transform your business. We provide expert developers to enhance your data-driven decision-making.

14.02.24.

5 minutes

Business Intelligence vs Business Analytics: Key Tools for Business Success

Explore the essential differences between Business Intelligence and Business Analytics. Discover how they can drive your business's growth, decision-making, and competitive edge in our easy-to-understand guide.

14.02.24.

5 minutes

Unlock Business Growth with Effective Business Intelligence Solutions

Discover how Business Intelligence solutions from Teamcubate can transform your business operations, driving efficiency and growth. Read to learn more!

13.02.24.

5 minutes

Making Business Smarter: Easy Steps with Business Intelligence and Analytics

Discover how Business Intelligence and Analytics can transform your business. Learn the key benefits and how Teamcubate’s expertise can guide you to success.

13.02.24.

5 minutes

Explore Business Intelligence Trends: A Key Guide for Modern Businesses

Dive into the latest Business Intelligence trends shaping the business world. Understand how BI can transform your company's decision-making and competitive edge in a simple, clear guide.

12.09.24.

5 minutes

Hiring & Retention

What Do Business Intelligence Analysts Do? - The Key Players in Business Growth

Discover how Business Intelligence Analysts can transform your business decision-making. Learn their key roles and impact in our easy-to-understand guide.

12.02.24.

5 minutes

The Benefits of Business Intelligence - A Simple Guide

Discover the key benefits of Business Intelligence for your company. Learn how it drives growth, enhances decision-making, and boosts efficiency with Teamcubate's expert insights.

09.02.24.

5 minutes

Unlock the Power of Data: Understanding the Importance of Business Intelligence

Explore how Business Intelligence is a game-changer for businesses, enhancing decision-making, efficiency, and competitive edge. Learn why it's indispensable in today's market.

09.02.24.

5 minutes

Understanding Business Intelligence: A Key to Business Success

Dive into the world of Business Intelligence with our easy-to-understand guide. Discover how it can transform your business decisions and drive success.

08.02.24.

7 minutes

Hiring & Retention

Golang Developer Resume - Essential Insights for Businesses

Discover key insights into a Golang developer's resume to ensure you hire the best talent for your business needs. Expert tips from Teamcubate for effective recruitment.

01.02.24.

5 minutes

Software engineering

Golang API Development: Making Your Business Run Smoother and Faster

Discover how Golang API Development can revolutionize your business. Teamcubate's easy-to-understand guide explains the benefits and process, making tech decisions simple for business owners.

01.02.24.

5 minutes

Software engineering

Business Growth with Golang Backend Development

Dive into the world of backend development with Golang. Learn how it can simplify processes and accelerate growth for your business, explained in simple terms.

01.02.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Golang Development Services: Boost Your Business with Expertise and Efficiency

Discover how Teamcubate's expert Golang developers can transform your business. Get flexible, top-quality development services tailored to your goals.

31.01.24.

5 minutes

Software engineering

Golang Android Development: Empowering Your Business with Cutting-Edge Technology

Explore the advantages of Golang in Android app development. Understand how this language can streamline your business's app development process and drive success.

31.01.24.

5 minutes

Software engineering

Golang Game Development: A Key to Efficient and Cost-Effective Game Projects

Dive into the world of Golang Game Development. Discover how this powerful language can streamline your game projects, offering efficiency and cost-effectiveness for your business.

31.01.24.

5 minutes

Software engineering

Golang Web Development: Transforming the Digital Landscape

Discover how Golang, a simple and fast programming language, can improve your business's website and app development.

31.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hiring Golang Developers: Choosing Between Hourly Rates or Fixed Pricing

Discover the benefits and considerations of hourly rates versus fixed pricing when hiring Golang developers. Make informed decisions for your business with our expert insights.

31.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Outsource Golang Development: A Key Strategy for Business Growth

Explore how outsourcing Golang development with Teamcubate can drive your business forward. Discover expert, flexible, and cost-effective solutions tailored for your company's growth.

30.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire Expert Offshore Golang Developers Easily

Discover how Teamcubate makes hiring offshore Golang developers simple and efficient for your business. Get top talent fast and risk-free!

30.01.24

5 minutes

Software engineering

Mastering Golang: Quick Guide to Becoming a Golang Developer

Discover the journey to becoming a Golang developer. Learn about the time, skills, and steps needed to master Golang in our easy-to-understand guide.

30.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

The Cost of Hiring a Golang Developer - A Simple Guide by Teamcubate

Discover the true cost of hiring a Golang developer. Teamcubate breaks down expenses and offers cost-effective solutions for your business. Hire smart, save more.

29.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlock Your Potential: Become a Golang Developer with Expert Guidance

Explore the essential steps to become a Golang Developer. Get insights on training, skills, and how Teamcubate connects you with top-notch opportunities in the tech industry.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

An Easy Guide to Hiring Expert Golang Developers

Step into the world of hassle-free Golang developer hiring with Teamcubate. Find the perfect match for your business needs quickly and efficiently.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Golang Developer Salary Guide: Essential for Business Hiring

Discover key insights into Golang developer salaries. Learn how this knowledge can help in making smart hiring choices for your business's tech needs.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlock Your Potential: The Golang Developer Career Path Explained

Explore the exciting journey of a Golang developer. Understand key skills, growth opportunities, and the crucial role they play in modern business. Ideal for businesses seeking to understand the impact of hiring Golang talent.

26.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Essential Golang Developer Skills for Business Success

Discover the key skills that make Golang developers crucial for your business. Learn how Teamcubate can connect you with top talent to drive your project forward.

25.01.24.

5 minutes

Software engineering

Is Golang Worth Learning in 2024? A Simple Guide for Business Growth

Explore the benefits of Golang in 2024 in plain language. Understand how this programming language can streamline your business and enhance growth, with no tech jargon.

25.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlock Success with a Remote Golang Team: Expert Tips and Strategies

Discover the key to building a strong remote Golang team. Learn how our expert insights can help your business thrive with top-notch developers.

25.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

What is a Remote Golang Developer and Why Your Business Needs One

Discover how hiring remote Golang developers through Teamcubate can transform your business. Experience quick, flexible, and skilled talent sourcing at unbeatable rates.

25.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Unlock the Potential of Golang Developers: Key Roles and Responsibilities

Explore the vital roles and responsibilities of a Golang developer. Understand how they can revolutionize your business with their unique skills in simple, clear terms.

24.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Discover Key Interview Questions for Golang Developers – A Simple Guide

Dive into the essential Golang developer interview questions with Teamcubate's expert guide. Find the perfect fit for your IT team with our proven strategies.

24.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Find a Good Golang Developer with Ease – Teamcubate’s Expert Guide

Discover the simple way to find talented Golang developers for your business with Teamcubate. Boost your IT and finance projects with the right expertise.

24.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

The Best Practices for Hiring a Golang Developer: Essential Tips for Businesses

Discover best practices for hiring skilled Golang developers. This guide offers valuable tips to help businesses secure top programming talent effectively and efficiently.

23.01.24.

5 minutes

Software engineering

The Future of Golang Development: Making Tech Easy for Your Business

Dive into the world of Golang development and learn how Teamcubate's expertise can drive your business forward. Embrace simplicity and power in technology.

23.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlock Business Growth with Golang – Invest in Top Tech Talent

Discover how Golang can transform your business. Explore the benefits of investing in Golang developers with Teamcubate, your partner in building a successful, tech-forward team.

23.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire a Golang Developer Easily with Teamcubate - Your Key to Tech Success

Step into the world of easy tech hiring with Teamcubate. Find out how hiring a Golang developer can transform your business today.

22.01.24.

5 minutes

Find the Right Golang Developer for Your Business Needs

Discover essential tips on how to find the right Golang developer. Learn about the skills, costs, and strategies for hiring the best talent for your business needs.

16.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Are Golang Developers in Demand? Understanding the Growing Need for Golang Expertise

Explore the rising demand for Golang developers and how they can revolutionize your business technology. Learn why Golang expertise is a game-changer in the tech world.

16.01.24.

5 minutes

Software engineering

What Does a Golang Developer Do? - Teamcubate Insights

Dive into the world of Golang development. Learn what a Golang developer does, the skills they need, and how they can impact your business. Discover the world of Golang with Teamcubate.

15.01.24.

5 minutes

Software engineering

Easy Guide to Digital Transformation in Marketing for Your Business

Discover how to boost your business with digital marketing. Teamcubate's guide makes it simple and effective to switch to digital and see your business grow.

12.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation Assessment - Key to Modern Business Success

Discover how a Digital Transformation Assessment can revolutionize your business. Learn the essentials with Teamcubate and lead your company into the future.

11.01.24.

5 minutes

Software engineering

Boost Your Sales with Digital Tech - A Simple Guide

Ready to change your sales game? Learn how digital tech can make a big difference in your sales. Get simple, smart ideas to grow your business with Teamcubate's guide.

11.01.24.

5 minutes

Software engineering

Find the Best Digital Transformation Manager - Boost Your Business Now

Explore how hiring a Digital Transformation Manager can transform your business. Learn about their role, skills, and how Teamcubate connects you with the right talent.

11.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation and Innovation: Simplifying Business Success

Dive into the world of Digital Transformation and Innovation. Understand how it simplifies business processes, drives growth, and fuels innovation, tailored for the non-tech savvy business leader.

10.01.24.

5 minutes

Software engineering

B2B Digital Transformation: Unlocking New Business Horizons

Dive into the world of B2B Digital Transformation. Explore how it reshapes industries, drives innovation, and optimizes operations. Ideal for business leaders seeking a competitive edge.

10.01.24.

5 minutes

Software engineering

Leading Digital Transformation: A Simple Guide for Businesses

Master the art of leading digital transformation in your business with Teamcubate. Our straightforward guide makes it easy for any business leader to understand and implement.

10.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlock Success with Digital Transformation Projects - A Simple Guide

Discover how digital transformation projects can revolutionize your business. Learn key strategies, benefits, and steps for success with Teamcubate's comprehensive guide.

09.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation Plans: Your Guide to Modernizing Business

Discover the essentials of Digital Transformation Plans. Learn how they streamline your business for the modern world, offering insights on implementation, benefits, and success strategies.

09.01.24.

5 minutes

Software engineering

Simplifying Digital Transformation Management: A Practical Guide for Businesses

Unlock the secrets of effective digital transformation management in your business. Our easy-to-follow guide provides the insights and tips you need to succeed in the digital age.

09.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlocking Success with Digital Transformation in Insurance

Learn how to use new tech for marketing in simple steps. Perfect for business owners looking to grow their business with digital tools.

09.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation Models: Simplifying Your Business's Tech Upgrade

Explore Digital Transformation Models for your business. Learn simple, effective strategies for tech advancement. Ideal for non-technical business leaders.

08.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation in Financial Services: Revolutionize Your Business Today

Discover how digital transformation is reshaping the financial services sector. Learn about the latest strategies, technologies, and benefits for your business in our comprehensive guide.

05.01.24.

5 minutes

Software engineering

HR Digital Transformation: Revolutionize Your Recruitment Strategy

Discover how HR digital transformation can streamline your hiring process and secure top talent efficiently. Learn key strategies for effective digital HR management.

05.01.24.

5 minutes

Software engineering

Making Your Business Modern: The Easy Guide to Enterprise Digital Transformation

Discover how Enterprise Digital Transformation can change your business for the better! Learn simple steps and see big results in this easy-to-understand guide.

05.01.24.

5 minutes

Software engineering

Transform Your Business for the Digital Era: Simple Steps to Success

Dive into the world of digital transformation for businesses. Learn how it boosts efficiency, enhances customer experiences, and shapes a smarter future. Simple, clear insights for every business leader.

05.01.24.

5 minutes

Software engineering

Overcoming Digital Transformation Challenges - A Guide for Businesses

Discover the key challenges of digital transformation and learn how to tackle them effectively. This guide provides insights on managing change, technology selection, and more for a successful digital shift.

04.01.24.

5 minutes

Software engineering

Lead Your Business to Success with Digital Transformation

Discover how to lead your business to success through digital transformation with Teamcubate. Learn strategies for effective leadership in the digital age.

04.01.24.

5 minutes

Software engineering

Understanding the Risks of Digital Transformation - A Simple Guide for Businesses

Explore the risks associated with digital transformation and learn how to navigate them effectively with Teamcubate's expert insights. Perfect for businesses seeking to innovate safely.

04.01.24.

5 minutes

Software engineering

Unlocking Success: Benefits of Digital Transformation

Learn how digital transformation can make your business stronger and more successful. Get easy-to-understand insights with Teamcubate's expert guide.

03.01.24.

6 minutes

Software engineering

Upgrade Your Business with Digital Transformation Technologies

Learn how technologies like AI, cloud computing, and IoT can take your business to the next level. Explore our easy-to-understand guide to digital growth.

03.01.24.

5 minutes

Software engineering

Uncover the Essentials of Digital Transformation Framework with Teamcubate

Dive into the world of Digital Transformation Frameworks. Learn how they can revolutionize your business. Explore this guide by Teamcubate for clear, actionable insights.

03.01.24.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation in Banking: Revolutionizing the Banking Experience

Discover how digital transformation is reshaping banking, offering customers smarter, faster, and safer services. Learn how banks are adapting to the digital age with Teamcubate.

03.01.24.

5 minutes

Software engineering

An Easy Digital Transformation Strategy for Businesses - Teamcubate’s Guide

Discover a simple guide to digital transformation strategies for businesses. Learn how digital tools can improve your work, save money, and make customers happy. Perfect for both large companies and small businesses.

03.01.24.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire a Digital Transformation Specialist - Elevate Your Business Today

Discover the key to business growth with our in-depth guide on hiring a digital transformation specialist. Learn how to enhance your business's digital capabilities and stay ahead of the competition.

29.12.23.

5 minutes

Software engineering

Digital Transformation Simplified: A Guide for Today's Business

Discover what digital transformation means for businesses and how it shapes the modern marketplace. A simple, clear guide for everyone.

29.12.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Hire an Offshore Data Engineer: Affordable, Skilled Experts for Your Business

Explore the benefits of hiring offshore data engineers. Understand how Teamcubate offers cost-effective, skilled data engineering solutions for your business needs.

27.12.23.

5 minutes

Software engineering

Data Engineering Tools: Essential Guide for Modern Businesses

Discover the key data engineering tools essential for modern business success. Learn how they drive efficiency and innovation in data management. Ideal for non-technical business leaders.

27.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Timeframe for Mastering Data Engineering: A Simple Guide

Explore how long it takes to learn data engineering with Teamcubate’s beginner-friendly guide. Ideal for businesses planning to enhance their tech team.

27.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Exploring the Value of Data Engineering in 2024 | Teamcubate's Guide

Delve into the world of data engineering in 2024. Discover its relevance, career prospects, and impact on businesses in our easy-to-understand guide at Teamcubate.

27.12.23.

5 minutes

Software engineering

Becoming a Data Engineer: Understanding the Learning Curve

Discover the journey of becoming a data engineer. Learn about the skills, time commitment, and resources needed for mastering this high-demand field. Ideal for businesses considering hiring a data engineer.

26.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire a Remote Data Engineer: Unlock Efficiency and Innovation for Your Business

Discover the key benefits of hiring a remote data engineer. Learn how they can drive efficiency, innovation, and cost-effectiveness in your business.

26.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Data Engineer Remote Jobs: Your Guide to Hiring Top Talent

Discover the advantages and best practices for hiring remote data engineers. Learn how to find the perfect fit for your business needs with insights on skills, roles, and cost-effectiveness.

26.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Essential Skills for Data Engineers - Unlock Your Business Potential

Discover the crucial skills a data engineer needs to boost your business. Our guide helps you understand what to look for in a data engineer, ensuring you make the right hiring decision with Teamcubate.

26.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Data Engineer Career Path: Unlocking Opportunities in Data Science

Explore the exciting journey of a data engineer's career path. Learn how this role shapes the data-driven world and offers ample opportunities for growth and innovation.

26.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Data Engineer Roles and Responsibilities: Essential Insights for Businesses

Explore the vital roles and responsibilities of data engineers and how they impact your business. Understand the significance of hiring expert data engineers for your company's success.

26.12.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Easy Guide to Make Your Data Engineer Résumé Stand Out

Step-by-step guide to create a simple yet powerful data engineer résumé. Learn to highlight your skills and experience with Teamcubate's expert tips.

25.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Key Interview Questions for Data Engineers - Teamcubate's Easy Guide

Find the right data engineer for your team with our simple guide to key interview questions. Perfect for businesses looking for expert tech talent.

25.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Outsource Data Engineering for Business Success

Discover the benefits of outsourcing data engineering with Teamcubate. Learn how it boosts efficiency and cuts costs, offering a smart solution for businesses.

25.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Efficiently Build a Remote Data Engineer Team – Your Guide to Success

Unlock the secrets of building a successful remote data engineer team. Learn simple yet effective strategies to find, manage, and lead top data engineering talent from anywhere in the world.

25.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Exploring the Future of Data Engineering - Insights by Teamcubate

Dive into the future of data engineering with Teamcubate. Understand upcoming trends, skills, and the evolving role of data engineers in the business world.

22.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Essential Tips for Hiring Data Engineers – A Comprehensive Guide

Master the art of hiring data engineers with our easy-to-follow guide. Discover key strategies and tips to find the perfect data engineering talent for your business needs.

22.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Hourly Rates Vs Fixed Pricing For Hiring Data Engineers - A Simpe Guide for Businesses

Discover the pros and cons of hiring data engineers on an hourly basis versus fixed pricing. Make the right choice for your business needs with Teamcubate.

22.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Explore Data Engineer Salary Insights with Teamcubate

Get an in-depth understanding of data engineer salaries and how hiring one can be a valuable investment for your business. Teamcubate guides you through the essentials.

22.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Cost of Hiring a Data Engineer - Teamcubate's Essential Guide

Discover the key factors that influence the cost of hiring a data engineer. Teamcubate provides insights into budgeting and finding the right talent for your business.

22.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Data Engineer Job Description - Key Skills and Responsibilities

Discover what a data engineer does, their essential skills, and why they're crucial for your business. Learn how Teamcubate can help you hire the right data engineer.

22.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Hire a Data Engineer: Expert Solutions for Your Business Needs

Discover how hiring a data engineer can transform your business. Learn about cost-effective, flexible solutions for finding top talent.

21.12.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Are Data Engineers in Demand in 2024?

Discover why hiring a data engineer is crucial for your business in 2024. Learn how they drive smart decisions and growth, and how Teamcubate can help you find the perfect match.

21.12.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Essential Tips to Find a Good Data Engineer

Struggling to find a skilled data engineer? Discover practical tips and insights to secure top talent for your business needs with Teamcubate.

21.12.23.

5 minutes

Software engineering

Data Engineering: A Key Investment for Business Success

Discover how investing in data engineering can drive your business forward. Explore the benefits, costs, and how to hire the right talent with Teamcubate.

20.12.23.

5 minutes

Software engineering

Understanding Data Engineering: A Simple Guide for Businesses

Dive into the world of data engineering. Learn its fundamentals and importance in a business-friendly, easy-to-understand guide.

20.12.23.

6 minutes

Hiring & Retention

Hire an Associate DevOps Engineer - Smart Move for Tech Success

Learn why hiring an Associate DevOps Engineer is a smart, cost-effective choice for your business. Discover their role, benefits, and how to find the right one.

19.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

Empower Your Business with a Remote DevOps Engineer from Teamcubate

Uncover the transformative impact of hiring a remote DevOps engineer through Teamcubate. Learn how they can drive your business forward with efficiency and innovation.

19.12.23.

5 minutes

Hiring & Retention

DevOps Engineer Interview Questions - How to Find the Right Talent

Explore essential DevOps engineer interview questions to ensure you hire the best talent for your tech team. Find the perfect fit with Teamcubate.

19.12.23.

5 minutes

Software engineering

Future Trends in DevOps Engineering - A Teamcubate Perspective

Uncover the evolving role of DevOps engineers and what the future holds in this field. Get insights into the trends and skills shaping DevOps.

19.12.23.

5 minutes

Software engineering

Revolutionize Your Business with Expert DevOps Services

Discover how DevOps Services can enhance your business operations. Learn about cost-effective solutions, skills required, and the impact on your business with Teamcubate.

19.12.23.

5 minutes

photo man
photo manphoto man

Stiftet af serie-iværksættere

Teamcubate blev grundlagt af Niels Thimmer og Marc Lucas, som selv er iværksættere og havde svært ved at skalere deres virksomheder, fordi de ikke kunne finde de rigtige tech-talenter. Som ægte iværksættere fandt de en løsning til problemet og hjælper nu andre vækstvirksomheder med at finde det rigtige tech-talent nemt og bekvemt.
photo man

Tal vi sætter pris på

100+

Kompetente udviklere

19

Lande er vi tilstede i

2

års gennemsnitlig ansættelsestid

Verdens venligste HR-team er klar til at hjælpe dig

Er du klar til at tage din virksomhed til nye højder? Få ekspert udviklere ombord, som kan hjælpe dig med at opnå succes.

Hr-team

Marc Lucas

Co-Founder

Icon in
Hr-team

Bojana Gala Abreu

COO

Icon in
Hr-team

Ilijana Aćimović

Head of Hiring

Icon in
Hr-team

Kosta Kovačević

Hiring Manager

Icon in
Hr-team

Branislava Škrbina

Marketing Manager

Icon in
Hr-team

Luka Putnik

Hiring Manager

Icon in

Vores udviklere har leveret løsninger til 40+ innovative virksomheder

Vi kunne ikke være mere tilfredse med både fremskridtet og resultatet af samarbejdet med Teamcubate. I løbet af få uger ansatte vi en meget talentfuld kandidat, og hun har været en fantastisk tilføjelse til teamet.

COGO

At arbejde med Teamcubate eliminerede øjeblikkeligt administrative hovedpiner. Derudover leverede de en testopsætning for at validere kandidaternes færdigheder, før de ansatte.

TELLAPE

Teamcubate er super hjælpsomme for små organisationer som vores, idet de tilbyder ressourcer som testplatforme og support til menneskelige ressourcer. Vi modtager regelmæssige check-ins og hjælp.

Teamcubate hjalp os med at finde dygtige Magento-udviklere i Serbien til at slutte sig til vores kerneteam som fastansatte og freelancere. Vi sætter pris på deres punktlighed, fleksibilitet og gode kommunikation.

THE GOOD KARMA

Teamcubate er gode at arbejde sammen med og har en meget effektiv rekrutteringsproces ved at foretage en forhåndsudvælgelse og interviewe kandidater, hvilket gør det muligt for os kun at mødes med kandidater, der virkelig er et godt match!

INTRODUS

Efter blot en enkelt ansættelse vidste vi, at Teamcubate var den rigtige langsigtede samarbejdspartner for os. De gav os en erfaren front-end udvikler, som ikke kun forbedrede vores kodebase, men også bidrog til teamkulturen og -ånden.